Welke keurmerken zijn er?

RAG Landscaping, RAG green roof en RAG aanvulgronden zijn de drie keurmerken voor het landscaping-segment

Stichting RHP beheert twee keurmerken: RHP en RAG. De certificering kent zes verschillende toepassingsgebieden, elk met eigen speerpunten, producten en gecertificeerde bedrijven. Voor u als ondernemer in het landscaping-segement zijn de onderstaande drie keurmerken waardevol:

 • RAG Landscaping
 • RAG Green Roof
 • RAG Aanvulgronden

RAG Landscaping

RAG Landscaping is het keurmerk voor openbaar groen. Het RAG keurmerk certificeert bodemproducten die bestemd zijn voor professionele telers, overheden, parkbeheerders, bouwers van infrastructuur en hoveniers. De eisen die het RAG Landscaping keurmerk stelt aan boomsubstraat gaan verder dan de RAW-richtlijnen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat er door de gecertificeerde bedrijven alles aan is gedaan om te zorgen dat alle geleverde producten:

 • de grootst mogelijke zekerheid bieden omdat zowel het product als het proces in de gehele keten worden bewaakt,
 • vrij zijn van quarantaineziekten,
 • onkruidarm zijn,
 • voldoen aan een maximaal zoutgehalte,
 • voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. verontreinigingen met zware metalen, PAK’s en minerale oliën.

Waarom groeit die boom niet?
Meestal gaat het goed, maar soms gaat het mis. Bomen, die niet goed en gezond weg willen groeien of jarenlang staan te kwijnen om tenslotte te sterven. Zoek dan maar eens uit waar de oorzaak ligt als alle plantenziekten zijn uitgesloten. Na onderzoek van een technisch adviseur van RHP komt dan naar voren dat het probleem is veroorzaakt door gebruik van kwalitatief minder goede grond- en/of structuurverbeteraars. Soms ligt de oorzaak in bomenzand, dat ongeschikt is voor een die specifieke toepassing waardoor de wortels van een boom te droog of te nat staan. Soms ligt de oorzaak in het gebruik van onvoldoende stabiele compost, waardoor een zuurstofarm wortelmilieu ontstaat. Daarom is het essentieel uit te gaan van materialen die onder RAG Landscaping vallen, omdat het belang van een goed boomsubstraat groter is dan u denkt.

Altijd actueel en up-to-date
RAG Landscaping is een keurmerk in beweging. Er komen steeds nieuwe substraten bij die het RAG Landscaping-keurmerk mogen dragen. Denk dan bijvoorbeeld aan dressgrond voor golfbanen en lavasubstraat als ondergrond voor verharding van wegen. RAG staat voor een dynamisch keurmerk dat de ontwikkelingen in de praktijk kent en onderzoeksmethoden ontplooit om deze te ondersteunen.

RAG Green Roof

Het keurmerk RAG Green Roof biedt meer zekerheid voor het gebruik van een kwalitatief goed daksubstraat. De voeding in het daksubstraatis in balans, waardoor de beplanting profiteert van de optimale basis voor een zo lang mogelijke levensduur.

Het RAG Green Roof keurmerk stelt duidelijke eisen aan het daktuinsubstraat. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat er door de gecertificeerde bedrijven alles aan is gedaan om te zorgen dat alle geleverde daksubstraten:

 • schoon (o.a. vrij van humaanpathogenen) en onkruidarm zijn
 • een optimaal zuurstofgehalte hebben, waardoor de beplanting de meest gunstige basis krijgt voor een zo lang mogelijk levensduur
 • voldoen aan de gestelde milieueisen (o.a. geen zware metalen)
 • een optimaal bufferend/waterbergend vermogen hebben, dat voldoet aan de strenge eisen van de onafhankelijke controle van de certificerende instelling. Het RAG-daksubstraat combineert waterbuffering met fysische eigenschappen voor een optimale groei.
 • de belasting van het stadsriool beperken door gedoseerde waterafvloeiing
 • een warmte- en geluidsisolerende werking hebben. Hierdoor kunnen gas- en stookkosten worden bespaard en gebruikskosten van de airconditioning worden verlaagd.

Urban Farming in een groene stad
Om groen in de stad te behouden, is het multifunctionele gebruik van ruimte noodzakelijk. De toepassing van dak- en gevelgroen is een goede manier om het oppervlak aan groen in steden uit te breiden. De begroeiing van gevels en daken maken de stad gezonder, groener en functioneler. Denk hierbij aan urban farming, waarbij RAG-gecertificeerde substraten een veilige start garanderen om groenten te verbouwen. Begroeide daken zijn ook uitermate geschikt om op te lunchen, te werken of heerlijk te ontspannen. Kortom, het woon-, werk- en leefklimaat verbetert.

Een uniek kwaliteitszorgsysteem in de gehele keten
Leveranciers, producenten en handelaren moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van RAG Green Roof om het keurmerk te kunnen voeren. Deze strenge eisen hebben betrekking op: 

 • fysische eigenschappen, o.a. optimale lucht- en waterhuishouding,
 • chemische eigenschappen, o.a. balans in meegegeven voeding,
 • fytosanitaire eigenschappen, zoals het voorkomen van ziekten.

Het unieke kwaliteitszorgsysteem van RAG Green Roof is een traject door de keten heen, waardoor in een vroeg stadium risicofactoren worden uitgesloten. De gehele keten, van grondstof naar substraatproducent tot gebruiker, wordt door middel van periodieke controles continu gecontroleerd.

RAG Aanvulgronden

Het keurmerk RAG Aanvulgronden biedt meer zekerheid dat er sprake is van hoogwaardige aanvulgronden en bodemverbeterende materialen. Om slijtage van de bodem te voorkomen, worden aanvulgronden en/of bodemverbeteraars toegepast. Deze RAG gecertificeerde producten herstellen de bodemstructuur en geven de grootst mogelijke zekerheid op:

 • betere groeiomstandigheden,
 • goede lucht- en waterhuishouding in de teeltlaag van de bodem,
 • regelmatige aanvoer van voedingsstoffen in de bodem.

Niets mag bij bodemverbetering aan het toeval worden overgelaten. Het keurmerk RAG Aanvulgronden stelt duidelijke eisen aan de aanvulgronden en de bodemverbeterende materialen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat er door de gecertificeerde bedrijven alles aan is gedaan om te zorgen dat alle grondstoffen en substraten:

 • de grootst mogelijke zekerheid bieden omdat de kwaliteit van zowel het product als het proces in de gehele keten worden gecontroleerd d.m.v. tracking & tracing.
 • getoetst zijn op chemische, fysische en fytosanitaire eisen en daardoor vrij van quarantaineziekten. U kunt altijd een analyserapport opvragen bij uw toeleverancier,
 • onkruidarm zijn. De grondstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van de substraten zijn getoetst op de hoeveelheid kiemachtige onkruidzaden. Indien de norm hiervoor wordt overschreden, worden dergelijke materialen afgekeurd voor de toepassing van het RAG-keurmerk.

Organische stofgehalte essentieel voor gezonde bodem
Een van de belangrijkste onderdelen van een gezonde bodem is het organische stofgehalte, omdat:

 • Organische stof nodig is voor een goede samenhang tussen bodemdeeltjes en het vochthoudend vermogen.
 • Een juist organische stofgehalte de capaciteit verhoogt voor de binding van voedingsstoffen.
 • Verteerde organische stof de ontwikkeling van ziekten en plagen remt.

Kortom, een goed afgestemd organisch stofgehalte zorgt voor:

 • Goede doorworteling
 • Gezonde luchthuishouding
 • Prima bewerkbaarheid van de bodem

Aanvulgronden en bodemverbeteraars met het RAG-keurmerk leveren een bewezen bijdrage aan de opbouw van het juiste organische stof gehalte in de bodem.

Welke bodemverbeteraar is nodig?
Door middel van een bodemanalyse wordt bepaald welke bodemeigenschap verbeterd moet worden om te komen tot het gewenste teeltresultaat. Denk hierbij aan:

 • Verbetering van de bewerking van de bodem
 • Verbetering van het bufferen van vocht
 • Verbetering van het afwateren van vocht

Wanneer dit bekend is, wordt de geschikte bodemverbeteraar gekozen.

//Enable form button reCAPTCHA