Disclaimer

Deze internetsite www.rhp.nl is eigendom van Stichting RHP, statutair gevestigd te ’s-Gravenzande in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41146015, (hierna: 'RHP’). Het BTW-identificatienummer van Stichting RHP is: NL007756823 B01 .

Disclaimer

Toepasselijke voorwaarden
Op elke verbintenis met RHP, waaronder het gebruik van haar internetsite, zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden op 7 februari 2002 onder depotnummer HR 41146015. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden, waaronder gebruikers van een dienst of faciliteit van RHP, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Informatie, producten en diensten van derden
Wanneer RHP hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden op haar internetsites weergeeft, betekent dit niet dat RHP de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of heeft geverifieerd. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen en het gebruik hiervan is volledig voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruik
RHP heeft en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze en overige internetsites van RHP aangeboden informatie. Het is toegestaan om deze informatie uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik af te drukken en/of te downloaden.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RHP:
• informatie op deze internetsite op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen;
• links naar internetsites van RHP weer te geven;
• de informatie voor commercieel gebruik te verwerken.
Het is niet toegestaan het functioneren van internetsites van RHP in gevaar te brengen, de aangeboden informatie of onderliggende software aan te tasten en/of andere internetgebruikers te hinderen.

Cookies en persoonsgegevens
RHP plaatst geen zgn. 'third party cookies'. RHP kan het inlog- en surfgedrag van een websitegebruiker registreren en uitlezen op randapparatuur, zulks alleen ten behoeve van de verbetering van de diensten van RHP zelf en om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Door gebruik te maken van de website stemt u in met de registratie en verwerking van uw (persoons)gegevens door RHP om op oneigenlijk gebruik te kunnen controleren.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar RHP stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan RHP te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Toepasselijk recht
Op de internetsites van RHP en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
RHP behoudt zich het recht voor de op of via deze en overige internetsites van RHP aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. RHP is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

Klachten, ongewenste communicatie
Klachten kunnen worden ingediend via telefoonnummer 0174 -62 03 60, of http://www.rhp.nl/nl/contact. Natuurlijke personen kunnen melden dat zij ongevraagde elektronische communicatie over andere dienst(en) dan waarvoor zij zich hebben ingeschreven, niet willen ontvangen van RHP.

Slotbepaling
Aan de verstrekte informatie op de websites van RHP kunnen door gebruiker(s) jegens RHP geen rechten worden ontleend. De toegang tot een dienst van RHP en de eventuele rechten die daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar. Indien op een internetsite van RHP een link of button met "akkoord" aanwezig is, verklaart u daardoor in te stemmen met:

  • de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden op 7 februari 2002 onder depotnummer HR 41146015,
  • deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden,
  • de toepasselijke voorwaarden voor de betreffende dienst, alsmede met 
  • het (via een snelkoppeling) elektronisch verstrekken van algemene voorwaarden door RHP.
//Enable form button reCAPTCHA