Normen en normontwikkeling

HET PRODUCTCERTIFICATIESCHEMA OMSCHRIJFT ALLE normen en EISEN VAN HET RHP-KEURMERK

Aan een onderneming die voldoet aan de eisen van het Productcertificatieschema wordt het RHP-certificaat toegekend. Certificatie is van toepassing op bedrijven die producten onder RHP-keurmerk willen verkopen.

Certificering van locaties én producten

Een onderneming kan certificatie aanvragen voor producten, die worden gewonnen of geproduceerd op één of meerdere RHP-locaties. Aan een RHP-locatie moet minimaal één product gekoppeld zijn waarvoor certificatie wordt aangevraagd. Eventueel kan in een later stadium certificatie worden aangevraagd voor meerdere producten, die gekoppeld kunnen worden aan een bestaande gecertificeerde RHP-locatie. Reeds gecertificeerde bedrijven kunnen altijd nieuwe locaties aanmelden voor certificatie. Producten die niet aan een locatie gekoppeld zijn, kunnen niet worden gecertificeerd. Locaties waaraan geen producten gekoppeld zijn kunnen ook niet worden gecertificeerd. Het certificaat wordt per locatie en per product toegekend.

Productcertificatieschema

Bedrijven die werken volgens de eisen uit het Productcertificatieschema RHP-keurmerk mogen, voor een product waarvoor men is gecertificeerd, het RHP-keurmerk voeren. Het keurmerk is van toepassing op:

  • substraatfabrikanten,
  • substraatleveranciers,
  • win- en productielocaties van grondstoffen in binnen- en buitenland,
  • op- en overslaglocaties en
  • logistieke processen.

Normontwikkeling

Het productcertificatieschema RHP-keurmerk bevat de eisen waaraan de RHP-gecertificeerde producten moeten voldoen. Het schema is opgebouwd uit verschillende modules. De ontwikkeling van normen, alsmede de inhoud en het niveau van het keurmerk, komen tot stand door betrokkenheid van de volgende partijen:

  • Productgroepen
  • Technische Commissie RHP
  • Centraal College van Deskundigen

Uitvoering door certificerende instelling

De certificering van bedrijven en producten wordt uitgevoerd door een Certificerende Instelling (CI) die geaccrediteerd is voor het RHP-schema. De CI en auditoren dienen te voldoen aan eisen met betrekking tot kennis, ervaring en materiedeskundigheid. Deskundige beoordeling van processen, grondstoffen én producten zijn uitermate belangrijk, daar het bij het RHP-keurmerk productcertificatie betreft.

Intrekken RHP-certificering

Als de normen uit het productcertificatieschema niet worden nageleefd, is het mogelijk dat het RHP-certificaat wordt ingetrokken. Het intrekken van een certificaat geschiedt door de Certificerende Instelling volgens de daarvoor van toepassing zijnde procedure van de Certificerende Instelling. Producten afkomstig van een afgekeurde of niet aangemelde locatie mogen niet onder RHP-keurmerk worden verhandeld.

Aanvraag productcertificatieschema

Via de button kunt u de inhoudsopgave van het productcertificatieschema RHP downloaden. Het productcertificatieschema RHP is beschikbaar voor €225,-. U ontvangt het schema dan uitsluitend voor eigen gebruik; het is niet toegestaan dit te verspreiden of te delen. Als u het schema wilt aanvragen of vragen/opmerkingen heeft, neem dan contact op met Martine Holtkamp, algemeen directeur RHP, tel. 0174 - 62 03 60.

//Enable form button reCAPTCHA