Geen antivries voor RHP-gecertificeerde lading

21 december 2017

RHP-gecertificeerde grondstoffen en substraten worden vervoerd op een manier die de zuiverheid en kwaliteitseisen ervan behouden. De laadruimte moet voor het laden van RHP-gecertificeerde producten schoon zijn en verontreinigingen moeten te allen tijde worden voorkomen. In de winterperiode met kans op temperaturen onder het vriespunt, enkele veilige adviezen om aanvriezen van de lading in de vrachtwagen te voorkomen.

Soms wordt er overwogen om antivries te gebruiken om het aanvriezen van grondstoffen of substraten aan de wanden van de laadruimte te voorkomen. Antivries is echter gevaarlijk voor planten en niet toegestaan. Als het echt nodig is, zijn er alternatieven. Voor transport van grondstoffen en substraten met het RHP-keurmerk wordt dan geadviseerd de tuinbouwmeststoffen ureum (tot -10°C) of calciumnitraat (bij kouder dan -10°C) te gebruiken als veilige, alternatieve antivriesmiddelen. Deze hebben geen nadelig effect op de lading.

Tot -10°C: ureum 

Bij temperaturen tot -10°C is ureum bruikbaar. Van de tuinbouwmeststoffen is deze het minst corrosief. Afhankelijk van de temperatuur kan de juiste concentratie worden gekozen (zie tabel).

Kouder dan -10°C: calciumnitraat 

Bij strenge vorst met temperaturen lager dan -10°C werkt ureum niet meer. Dan is de tuinbouwmeststof calciumnitraat (kalksalpeter) een mogelijkheid. Dit zout is corrosiever dan ureum, dus gebruik het wel in een zo laag mogelijke concentratie (zie tabel) en spoel na transport de vrachtwagen goed schoon.

RHP tabel ureum calciumnitraat

Aan te leggen concentraties met het vriespunt van de oplossing voor enkele temperaturen.

Rekenvoorbeelden

Vanuit de praktijk is aangegeven dat er in een vrachtwagen tot 100 m3 ongeveer 5 liter antivriesmiddel wordt gespoten.

Enkele rekenvoorbeelden:

  • Bij applicatie van een oplossing met 32,5% ureum, in geval van een belading van 65 m3, komt er 5*480 gram/liter = 2400 gram ureum / 65 = 37 gram ureum per m3 = 14 mg per liter.

De totale gift is zo laag dat het geen problemen geeft voor de lading grondstoffen of substraten in de vrachtwagen. Maar de zouten concentreren zich wel aan de buitenzijde van de lading. Om te voorkomen dat dit zo blijft, moet de partij na transport goed worden gemengd. Het gebruikte antivriesmiddel ureum verspreidt zich dan door de partij en wordt zo verdund tot gelijkmatige, lage gehaltes in de grondstof of het substraat.

  • Bij applicatie van een oplossing met 39% calciumnitraat, in geval van een belading van 65 m3, komt er 5*640 gram/liter = 3200 gram calciumnitraat / 65 = 49 gram calciumnitraat per m3 = 49 mg per liter.

Hiervoor geldt hetzelfde als bij ureum. De gift is laag, maar de partij moet na transport wel goed worden gemengd om geconcentreerde plekken te verdunnen.

De maatvoering van een gemiddelde vrachtwagen leidt tot ongeveer 100 m2 wand en bodem. De buitenste laag van zo’n 5 cm grondstof of substraat neemt in feite de oplossing op.

  • 100 m2 * 5 cm = 5 m3. Dit zou voor het voorbeeld met calciumnitraat leiden tot een gift van 640 gram per m3, dus 0,64 gram per liter.

Dit is op zich een stevige gift en laat zien dat het belangrijk is om na transport de grondstof of het substraat goed na te mengen.  Zeker als we ervan uitgaan dat het meeste van de opgespoten oplossing zich op de bodem onder aan de wand van de vrachtwagen verzamelt en juist daar voor hogere concentraties in de lading zorgt.

Transportnormen

Alle transportnormen en reinigingsacties voor het vervoeren van RHP-gecertificeerde producten staan uitgebreid beschreven in Module 260 van het Productcertificatieschema RHP. Gecertificeerde bedrijven kunnen deze bekijken via Mijn RHP. Als niet wordt voldaan aan de eisen dan vervalt het RHP-keurmerk vanaf het moment van laden. Wilt u andere antivriesmiddelen gebruiken dan de veilige tuinbouwmeststoffen ureum of calciumnitraat, dan moet u hiervoor tijdig een ontheffing aanvragen bij RHP.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA