Wat zijn de aanpassingen in het RHP-productcertificatieschema?

1 april 2019

Het RHP-kwaliteitskeurmerk voor substraten wordt elk jaar aangescherpt, mede op basis van ontwikkelingen in de sector. Jaarlijks worden er daarom inhoudelijke aanpassingen gedaan in het RHP-productcertificatieschema. Op 1 mei zijn de nieuwe normen van kracht. Wat zijn de wijzigingen dit jaar?

Hieronder de belangrijkste besluiten van het Centraal College van Deskundigen uitgelicht. Gecertificeerde bedrijven moeten vóór 1 mei alle geactualiseerde eisen uit het RHP-productcertificatieschema hebben doorgevoerd in hun kwaliteitsmanagementsysteem.

Systematiek voor fytosanitaire veiligheid (module 210)

In deze module staan de algemene proceseisen beschreven voor de toepassingsgebieden RHP Horticulture en RHP Consumer. Nieuw is een beschrijving van de systematiek voor fytosanitaire veiligheid. Met een risico-inventarisatie op locatie wordt het fytosanitair risiconiveau bepaald per grondstof (zoals houtvezel, compost) of de bestanddelen daarvan (zoals houtsnippers, groenafval dat is vrijkomen bij aanleg en onderhoud van particulier en openbaar groen, bos, natuurterreinen en watergangen). Er zijn zes risiconiveaus waarin een grondstof of bestanddeel kan worden ingedeeld. Het risiconiveau is bepalend voor de frequentie van de risico-inventarisatie en voor een eventueel verplicht hygiënisatieproces dat een grondstof of bestanddeel moet doorlopen. Een fytosanitair veilig substraat minimaliseert de risico’s voor de teelt.

Eindproducten Consumer op basis van prestatie (module 731)

De samenstelling van consumentenpotgronden verandert en het aandeel van hernieuwbare grondstoffen neemt toe. Deze situatie heeft geleid tot een nieuwe mogelijkheid om aspecten als productkwaliteit, groei en veiligheid van RHP Consumer-producten te beoordelen. In deze nieuwe module staat die nieuwe werkwijze omschreven. Potgronden moeten wel worden gemaakt met bekende en gecontroleerde grondstoffen. Zo blijft het RHP Consumer-keurmerk onveranderd de basis voor gecontroleerde kwaliteit, veilige producten en positieve ervaringen bij consumenten. Naast deze nieuwe werkwijze blijft ook de bestaande controlesystematiek (module 730) van kracht. Een gecertificeerd bedrijf kan dus kiezen tussen de twee werkwijzen.

De wijzigingen op een rij

Module Wijziging
210 De systematiek voor fytosanitaire veiligheid is toegevoegd.
270 Voor B- en BE-producten is een verpakkingslabel beschikbaar gesteld.
300 Het C-product “verpakte biologische producten voor bestrijding, bemesting of groeiverbetering” zal per 1-2-2020, na een overgangsjaar uit de lijst verwijderd worden.
300, 310, 320 De definitie van A-producten is herzien.
340, 350 De producteisen ten aanzien van de fytosanitaire eisen zijn anders verwoord.
400 Herstel van vereiste methoden: “M25 en M26”, was “M25/M26”.
400 Frequentie monstername CRF is aangepast naar 1/3 van de producten die onder RHP-certificering geproduceerd worden (was 17 stuks per jaar).
430 De normering voor koolzure kalk is een indicatieve norm geworden.
460 De leesbaarheid van de normen is verbeterd.
490 De leveranciersbeoordeling dient ten minste iedere 3 maanden uitgevoerd te worden. Daarnaast dienen zaken zoals NAW-gegevens vastgelegd te worden.
560, 570 Normen voor de temperatuur van het veen en het meten daarvan zijn opgenomen in deze modules.
De normen voor bekalkingsbehoefte, vochtgehalte en organische stof zijn aangescherpt.
570 De onkruidnormen zijn aangescherpt.
600 De methode voor de normering voor zware metalen is aangepast.
610 Deze module is beter leesbaar weergegeven.
640 Deze module komt te vervallen.
730 De maximale P-concentraties zijn verhoogd.
731 Nieuwe module voor eindproducten Consumer op basis van prestatie.
Een nieuwe controlesystematiek, waarbij de doseringsbeperkingen opgeheven zijn en de teeltproef een rol speelt, is van kracht. De bestaande controlesystematiek blijft van kracht, een deelnemer kan kiezen tussen deze twee.

Bekijk àlle wijzigingen op Mijn RHP

In dit bericht staan de voornaamste wijzigingen in het schema vermeld. Kijk voor àlle wijzigingen in detail in het RHP-productcertificatieschema op Mijn RHP. Sinds februari staan hier de gewijzigde modules. In de inhoudsopgave (MOD 000) is in rood aangegeven welke modules zijn veranderd. Gewijzigde tekstdelen in modules zijn ook rood gemarkeerd. 

Heeft u nog geen persoonlijk account voor Mijn RHP? Als medewerker van een RHP-gecertificeerd bedrijf kunt u deze eenvoudig zelf aanmaken via my.rhp.nl.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA