Wat verandert er dit jaar in het RHP-productcertificatieschema?

27 maart 2018

Het RHP-keurmerk is een kwaliteitskeurmerk dat zich blijft ontwikkelen en dat daarbij dienstbaar is aan de marktontwikkelingen. Jaarlijks worden er aanpassingen doorgevoerd in het RHP-productcertificatieschema. Per 1 mei worden de nieuwe normen van kracht. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Hieronder de belangrijkste besluiten van het Centraal College van Deskundigen uitgelicht. Gecertificeerde bedrijven moeten vóór 1 mei alle veranderingen in het RHP-productcertificatieschema hebben doorgevoerd in hun procedures en kwaliteitsmanagementsysteem.

Biostimulanten in RHP-gecertificeerde substraten (module 300)

RHP constateert een toename in het gebruik van biostimulanten in substraten. Van deze producten wordt vaak geclaimd dat ze een indirecte bemestende waarde hebben, door het voorkomen van abiotische stress of toevoeging van micro-organismen die nutriëntenopname versterken. Er is een grote behoefte aan een wettelijk kader om deze producten op de markt te brengen, waarbij het helder moet zijn welke claim het product voert. Biostimulanten worden onderdeel van de ‘EU Fertilizer Regulation’ en dat vormt een stimulans voor het ontwikkelen van eenduidige normering en toetsing.

Biostimulanten die aanwezig zijn op een ‘RHP-locatie’ mogen geen risico vormen voor de andere producten op de locatie en moeten minimaal voldoen aan de algemene producteisen en de algemene fytosanitaire producteisen uit de module Algemene producteisen Horticulture (MOD 330).

Veilige en beheerste toepassing
RHP is voorstander van het faciliteren van een beheerste introductie en toepassing van microbiële biostimulanten in substraten, met behoud van het RHP-keurmerk op het substraat. De aanpak hierbij is:

  •  risico’s beheersen
  •  productveiligheid aantonen
  •  praktisch toepassen

Biostimulanten kunnen worden gekwalificeerd als B- of BE-product. BE (B-exemption) is een nieuwe categorie grondstoffen onder het RHP-keurmerk. Het gaat hier om producten die geen RHP-keurmerk dragen, maar met een specifieke vermelding op het leveringsdocument wel in RHP-producten mogen worden verwerkt als het aan de in het schema gestelde producteisen voldoet. Dit moet de leverancier aantonen met analyseresultaten.
Enkele producten hebben een ontheffing als BE-product gekregen voor verwerking in RHP-substraten. Een overzicht van deze producten vindt u in de lijst B-producten op Mijn RHP (onder Documenten voor RHP-certificering).

Boomschors (module 410)

In de module voor boomschors is de standaard voor fytosanitair onderzoek toegevoegd. Boomschors uit Portugal wordt gehygiëniseerd om fytosanitaire risico’s weg te nemen. Het is belangrijk dat objectief wordt vastgesteld dat een (stoom)installatie, waarmee het hygiënisatieproces wordt uitgevoerd, goed functioneert. De hele productstroom die door de installatie gaat, moet de juiste temperatuur en tijd ondergaan. RHP voert op de betreffende locaties een risico-inventarisatie uit én een fytosanitaire toets. De fytosanitaire toets bestaat eruit dat een hoeveelheid rustsporen van de bacterie Bacillus globigii met de schors door de installatie gaat. Na afloop kan worden vastgesteld in welke mate afdoding van deze bacteriën heeft plaatsgevonden. Deze Bacillus-soort is ongevaarlijk voor mens, plant en dier en kan daarom zonder risico in installaties worden toegepast. Naast Bacillus worden ook tomatenzaden door het hygiënisatieproces gevoerd. De tomatenzaden dienen na het proces niet meer te kiemen. De fytosanitaire toets is een nieuwe ‘tool’ voor RHP om hygiënisatieprocessen te kunnen controleren én met elkaar te vergelijken.

Afdekmaterialen (module 715)

Afdekmaterialen worden bijvoorbeeld gebruikt in de potplantenteelt om onkruid te onderdrukken en vochtverlies van de potgrond te verminderen. Niet zomaar alle afdekmaterialen zijn zonder risico te gebruiken. Om afdekmaterialen te testen, heeft RHP een methode ontwikkeld waarmee de plantveiligheid kan worden getoetst. In deze nieuwe module voor afdekmaterialen staat omschreven welke producten als afdekmateriaal zijn toegestaan en wat de aanvullende proces- en productspecifieke eisen hiervoor zijn. Afdekmaterialen zijn producten die bestaan uit meerdere grondstoffen uit categorie A (RHP-keurmerk) en/of B die nog geen eindproduct of RHP-grondstof zijn. Ook staat in deze module hoe om te gaan met contramonsters en controles.

Verdere wijzigingen in RHP-productcertificatieschema

Module

Wijziging

410

In deze module voor boomschors is ook de standaard voor de zeeffractie toegevoegd. De norm voor respiratie is vervallen.

430

Voor RHP-compost is de frequentie van het chemisch onderzoek naar het gehalte Mn-actief (methode M18) gewijzigd naar 1 keer per jaar (in plaats van 1 keer per 3.000 m3).

Vanaf dit jaar zijn grondstoffen voor GFT-compostering toegestaan als grondstof voor RHP-compost met het toepassingsgebied Horticulture, mits aan alle andere eisen voldaan wordt.

460

Voor kalkproducten is voor het chemisch onderzoek van de neutraliserende waarde een RHP-methodenummer (M33) opgenomen. Deze verwijst naar EN 12945.

690

Dit is een nieuwe module voor halffabricaten oftewel een mengsel van RHP-grondstoffen, bedoeld om te verwerken in een substraat of potgrond. In het schema staan de algemene, chemische, fysische en fytosanitaire eisen voor halffabricaten omschreven. Ook de eisen voor contramonsters en controlebezoeken staan in deze module beschreven.

Bekijk àlle wijzigingen in het schema

In dit bericht staan lang niet alle wijzigingen vermeld. Voor àlle wijzigingen in detail zie de rood gemarkeerde tekst in het RHP-productcertificatieschema op Mijn RHP. De gewijzigde modules vindt u in de inhoudsopgave; deze staan in het rood aangegeven. Heeft u nog geen persoonlijk account? Als medewerker van een RHP-gecertificeerd bedrijf kunt u deze eenvoudig zelf aanmaken via my.rhp.nl.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA